Please wait a minute...

Current Issue

  2021, Vol. 23 No. 2 Published:30 April 2021

  LIU Na, ZHANG Jun-chang, ZHANG Sheng-tai, WANG Xu-hui

  2021, 23 (2): 1-10. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2020.0346

  Abstract ( 622 ) PDF (1011 KB)( 435 )

  References | Related Articles | Metrics

  LIU Yong, YING Hao-dong, ZHANG Ai-yang

  2021, 23 (2): 97-106. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2020.0371

  Abstract ( 1182 ) PDF (3559 KB)( 803 )

  References | Related Articles | Metrics