Please wait a minute...

Current Issue

  2022, Vol. 24 No. 5 Published:30 October 2022

  XIE Yongjiang, YANG Yongxing

  2022, 24 (5): 18-25. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0055

  Abstract ( 60 )

  References | Related Articles | Metrics

  YE Xiaodan, ZHU Qianqing

  2022, 24 (5): 26-31. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0056

  Abstract ( 25 )

  References | Related Articles | Metrics

  ZHANG Aihua, YU Han, CHEN Chaoyu

  2022, 24 (5): 32-38. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0017

  Abstract ( 24 )

  References | Related Articles | Metrics

  HE Ying, FANG Zijie

  2022, 24 (5): 39-57. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0041

  Abstract ( 18 )

  References | Related Articles | Metrics

  PENG Ruohong, LI Yifei

  2022, 24 (5): 58-68. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0051

  Abstract ( 24 )

  References | Related Articles | Metrics

  ZHAO Hongzhong, GUO Xiaoying

  2022, 24 (5): 69-79. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0012

  Abstract ( 17 )

  References | Related Articles | Metrics

  ZHANG Zhiming, YANG Nankui

  2022, 24 (5): 80-91. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0072

  Abstract ( 21 )

  References | Related Articles | Metrics

  HUANG Yuke, MIN Xiangwei, HU Xibao, JIAO Rongzhen

  2022, 24 (5): 92-101. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0050

  Abstract ( 19 )

  References | Related Articles | Metrics

  JIN Juan, HAN Cuicui, WANG Shiqi

  2022, 24 (5): 102-109. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0060

  Abstract ( 21 )

  References | Related Articles | Metrics

  ZHANG Jing, Nimalamu, WANG Huan

  2022, 24 (5): 110-116. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0014

  Abstract ( 24 )

  References | Related Articles | Metrics