Please wait a minute...

Current Issue

  2024, Vol. 26 No. 2 Published:30 April 2024

  GAO Zhonghua, XU Yan

  2024, 26 (2): 1-11. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2024.0023

  Abstract ( 21 )

  Related Articles | Metrics

  ZENG Xueyun, HUANG Zheng, YE Bin

  2024, 26 (2): 12-26. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2023.0176

  Abstract ( 21 )

  Related Articles | Metrics

  KANG Jun, SU Caiyun

  2024, 26 (2): 27-38. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2024.0002

  Abstract ( 29 )

  Related Articles | Metrics

  ZHANG Aihua, SUN Jiahong

  2024, 26 (2): 39-49. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2024.0021

  Abstract ( 18 )

  Related Articles | Metrics

  CHEN Hui, LU Huijiao, YANG Yingsi, WANG Xiaohua

  2024, 26 (2): 50-61. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2023.0162

  Abstract ( 21 )

  Related Articles | Metrics

  XIAO Kaiyuan, FENG Shilan

  2024, 26 (2): 62-77. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2023.0122

  Abstract ( 14 )

  Related Articles | Metrics

  QIU Luyi, SHI Xue

  2024, 26 (2): 78-87. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2023.0167

  Abstract ( 20 )

  Related Articles | Metrics

  CHEN Yang, LU Yueyao

  2024, 26 (2): 88-95. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2023.0164

  Abstract ( 33 )

  Related Articles | Metrics

  WU Yishuang, JIANG Yiting

  2024, 26 (2): 96-111. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2023.0165

  Abstract ( 16 )

  Related Articles | Metrics

  ZHANG Ping, TU Cuiping, ZHANG Lange, WANG Pei

  2024, 26 (2): 112-120. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2023.0152

  Abstract ( 25 )

  Related Articles | Metrics