Current Issue

2022, Vol. 24 No. 5 Published:30 October 2022

XIE Yongjiang, YANG Yongxing

2022, 24 (5): 18-25. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0055

Abstract ( 60 )

References | Related Articles | Metrics

YE Xiaodan, ZHU Qianqing

2022, 24 (5): 26-31. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0056

Abstract ( 25 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Aihua, YU Han, CHEN Chaoyu

2022, 24 (5): 32-38. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0017

Abstract ( 24 )

References | Related Articles | Metrics

HE Ying, FANG Zijie

2022, 24 (5): 39-57. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0041

Abstract ( 18 )

References | Related Articles | Metrics

PENG Ruohong, LI Yifei

2022, 24 (5): 58-68. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0051

Abstract ( 24 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Hongzhong, GUO Xiaoying

2022, 24 (5): 69-79. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0012

Abstract ( 17 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Zhiming, YANG Nankui

2022, 24 (5): 80-91. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0072

Abstract ( 21 )

References | Related Articles | Metrics

HUANG Yuke, MIN Xiangwei, HU Xibao, JIAO Rongzhen

2022, 24 (5): 92-101. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0050

Abstract ( 19 )

References | Related Articles | Metrics

JIN Juan, HAN Cuicui, WANG Shiqi

2022, 24 (5): 102-109. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0060

Abstract ( 21 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Jing, Nimalamu, WANG Huan

2022, 24 (5): 110-116. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0014

Abstract ( 24 )

References | Related Articles | Metrics

Announcement
Download
Links
Visitors

Total visitors:

Visitors of today:

Now online: