Please wait a minute...

Current Issue

  2022, Vol. 24 No. 6 Published:30 December 2022

  MA Linye, YAN Qiang, ZHANG Xiaoyan, CAO Herui

  2022, 24 (6): 7-20. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0109

  Abstract ( 585 ) PDF (1564 KB)( 269 )

  References | Related Articles | Metrics

  SHI Wenhua, LIU Lijie, RAN Hua, HUANG Laien

  2022, 24 (6): 28-38. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0098

  Abstract ( 202 ) PDF (973 KB)( 263 )

  References | Related Articles | Metrics

  CHEN Hui, HOU Wenfang, WANG Xiaohua, YANG Yingsi

  2022, 24 (6): 61-71. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0074

  Abstract ( 188 ) PDF (1095 KB)( 467 )

  References | Related Articles | Metrics

  ZHAO Xinyan, LIN Xuanru, GUO Chuang

  2022, 24 (6): 90-99. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2022.0088

  Abstract ( 159 ) PDF (1796 KB)( 207 )

  References | Related Articles | Metrics