Please wait a minute...

Current Issue

  2012, Vol. 14 No. 3 Published:30 June 2012

  LEI Li1, LI Fu-feng2

  2012, 14 (3): 1-5.

  Abstract ( 1392 ) PDF (0 KB)( 301 )

  References | Related Articles | Metrics

  ZHANG Yi-wen1, FANG Bin-xing2, QU Qi-xing1, QI Jia-yin1

  2012, 14 (3): 6-13.

  Abstract ( 1876 ) PDF (0 KB)( 280 )

  References | Related Articles | Metrics

  YANG Xue-cheng,SUI Yue, YUE Xin

  2012, 14 (3): 21-27.

  Abstract ( 2079 ) PDF (0 KB)( 273 )

  References | Related Articles | Metrics

  ZHENG Xiao-hui

  2012, 14 (3): 28-32.

  Abstract ( 1283 ) PDF (0 KB)( 289 )

  Related Articles | Metrics

  LI Gai, CONG Shan

  2012, 14 (3): 40-45.

  Abstract ( 1451 ) PDF (0 KB)( 256 )

  References | Related Articles | Metrics

  WANG Xiao-wen

  2012, 14 (3): 46-50.

  Abstract ( 1342 ) PDF (0 KB)( 322 )

  References | Related Articles | Metrics

  ZOU Meng-bi, CHEN Wen-jing

  2012, 14 (3): 59-64.

  Abstract ( 2170 ) PDF (0 KB)( 289 )

  References | Related Articles | Metrics

  LI Feng, XIN Zhan-hong

  2012, 14 (3): 65-71.

  Abstract ( 2267 ) PDF (0 KB)( 267 )

  References | Related Articles | Metrics

  WANG Jun-jun, YAN Qiang

  2012, 14 (3): 72-78.

  Abstract ( 2708 ) PDF (0 KB)( 266 )

  References | Related Articles | Metrics

  CHEN Lei1, HUANG Wei2

  2012, 14 (3): 79-85.

  Abstract ( 1234 ) PDF (0 KB)( 269 )

  References | Related Articles | Metrics

  SU Yan-ru, CAI Gao-rui

  2012, 14 (3): 86-92.

  Abstract ( 1598 ) PDF (0 KB)( 271 )

  References | Related Articles | Metrics

  CHEN Wei, GAO Yun-peng, DU Peng, BAO Tong-yi

  2012, 14 (3): 116-120.

  Abstract ( 1486 ) PDF (0 KB)( 256 )

  References | Related Articles | Metrics