Please wait a minute...

Current Issue

  2021, Vol. 23 No. 6 Published:31 December 2021

  WAN Yan, NING Tiange, LIU Yuru, GAO Jinping

  2021, 23 (6): 45-54. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2021.0167

  Abstract ( 674 ) PDF (943 KB)( 588 )

  References | Related Articles | Metrics

  WANG Huan, YU Lianrui, MENG Jingjing

  2021, 23 (6): 55-58. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2021.TY019

  Abstract ( 6897 ) PDF (783 KB)( 2912 )

  References | Related Articles | Metrics

  ZENG Lingling, XIAO Yawen, KE Feng

  2021, 23 (6): 59-69. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2021.0136

  Abstract ( 555 ) PDF (1036 KB)( 146 )

  References | Related Articles | Metrics

  TAO Lianghu, ZHENG Xuan, WANG Gege

  2021, 23 (6): 91-102. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2021.0165

  Abstract ( 624 ) PDF (942 KB)( 623 )

  References | Related Articles | Metrics

  WANG Jianxing, ZHANG Chunying, WANG Song, LIU Xiuqing

  2021, 23 (6): 113-124. doi:10.19722/j.cnki.1008-7729.2021.0148

  Abstract ( 596 ) PDF (1082 KB)( 659 )

  References | Related Articles | Metrics